Dành cho cổ đông

nghi-quyet1nghi-quyet2bienban1 bienban2

chung-chichung-chi2chung-chi3chung-chi4